Årsmöte onsdag 22 mars 19:00, Billingevägen 11

Kallelse till årsmöte för Röstånga Tillsammans!
Onsdagen den 22 mars kl 19.00 är ni varmt välkomna till föreningens årsmöte på Billingevägen 11, i Röstånga.  Inga omedelbara vakanser finns i styrelsen så ingen behöver vara nervös för att bli invald av bara farten. Man kan komma om man bara är nyfiken och vill lyssna!
Balans- och resultatrapport samt Verksamhetsberättelse avseende 2016 bifogas:
RT Balansrapport 2016
RT Balansrapport 2016
Balansrapport_802445-9789_20160101.pdf
7.9 KiB
375 Downloads
Details...
RT Resultatrapport 2016
RT Resultatrapport 2016
Resultatrapport_802445-9789_20160101.pdf
6.6 KiB
370 Downloads
Details...

RT Verksamhetsberättelse 2016
RT Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse-Röstånga-Tillsammans-för-år-2016.pdf
47.4 KiB
493 Downloads
Details...

Varmt välkomna!

/
Styrelsen för Röstånga Tillsammans
Stadga §11. Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10 .Fastställande av medlemsavgift
11. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner 12. Val av styrelseledamöter. – Föreningens ordförande (1 år), Övriga ledamöter i styrelsen (2 år, växelvis), Valberedning, Revisorer
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

 

Posted in Uncategorized