Årsmöte tisdag 28 maj, 2019 19:30, Stationshuset, Röstånga

Varmt välkomna till årsmöte för Röstånga Tillsammans, vi ses kl 19.30 tisdag 28 maj på Stationen i Röstånga. Årsmöteshandlingar presenteras på hemsidan i nästa vecka.

Dagordning på årsmötet enligt stadgar, se nedan.

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10 .Fastställande av medlemsavgift
11. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner
12. Val av styrelseledamöter.
– Föreningens ordförande (1 år), Övriga ledamöter i styrelsen (2 år, växelvis), Valberedning, Revisorer
Övriga frågor
14. Mötets avslutande.

Motioner, nomineringar och förslag skickas till styrelsen på: info@rostangatillsammans.se

Posted in Uncategorized