Årsmöte fredag 11 mars 18:30, Billingevägen 11

Kallelse till årsmöte för Röstånga Tillsammans!
Fredagen den 11 mars kl 18.30 är ni varmt välkomna till föreningens årsmöte och efterföljande afterwork på Billingevägen 11, i Röstånga.
Vi inleder med årsmöte enl dagordning nedan, och därefter så blir det AfterWork där vi fortsätter att diskutera bygdens utveckling och andra roligheter medan vi provsmakar lokala bryggarna Raj Rajs brygd!
Alla är välkomna, och inga omedelbara vakanser finns i styrelsen, så ingen behöver vara nervös för att bli invald av bara farten.  Man kan komma om man vill dela med sig av något, komma med synpunkter eller bara är nyfiken och vill lyssna!
Varmt välkomna!
/
Styrelsen för Röstånga Tillsammans
Stadga §11. Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10 .Fastställande av medlemsavgift
11. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner 12. Val av styrelseledamöter. – Föreningens ordförande (1 år), Övriga ledamöter i styrelsen (2 år, växelvis), Valberedning, Revisorer
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande
Dela gärna med dig!
Posted in Uncategorized